Политика за поверителност admin февруари 6, 2020

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Класман Ентърпрайсиз” ООД, гр. Бургас 

Относно  уеб сайта и търговските обекти  на хотелски комплекс „Лонгоза”, к.к. Слънчев бряг, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за обработката и защитата на лични данни

Настоящата политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.
При въпроси или коментари във връзка с  Политиката за поверителност, на страницата контакти можете да намерите информация за връзка с нас.
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни.

Важно да се знае:

 • Регистрирайки се в нашата платформата , Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и изрично потвърждавате приемането й.
 • При нежелание да обработваме Вашите личните  данни по начина, описан в Политиката, моля, не  ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед  използването на нашите услуги  или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни  би означавал отказ от използването на съответните услуги и осъществяването на  достъп до тях.
 • Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание като например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и други.
 • Контролен орган по отношение на защита на личните данни е Комисията за защита на лични данни.
 • Всяко лице, което зареди в уеб браузъра си нашата страница или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс) е посетител.

Посетител, се явява всяко лице заредило https://www.longosahotel.com.
При посещение на интернет платформата https://www.longosahotel.com и изпращане на заявка за резервация, регистрация и/или имейл до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „Класман Ентърпрайсиз“ ООД отнасяща се до вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана за обратна връзка с Вас, и за целите на избраната туристическа услуга.
Услугите предоставяни на интернет платформата на „Класман Ентърпрайсиз“ ООД са предназначени само за пълнолетни лица.

 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя, или от устройството му, с разрешението на посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
 • Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

Каква е целта на този документ?

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на предоставяните от нас основни и/или допълнителни туристически услуги.
Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да даде полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши ползватели на туристически услуги.
Като администратор на лични данни „Класман Ентърпрайсиз” ООД  е отговорно за решенията, които взема относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. По силата на Закона за защита на личните данни ние имаме задължението да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.
Ето защо е важно да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

1. Принципи за защита на данните
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

 • Да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • Да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 • Да бъдат в точен и актуален вид;
 • Да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • Да бъдат надлежно защитени.

2. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:

 • Имена на кирилица/латински съгласно националния документ;
 • Адрес, телефонен номер и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас;
 • Дата на раждане;
 • ЕГН/ЛНЧ/ЕИК;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Тип на документа за самоличност, номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ;
 • Данни за предоставената Ви туристическа услуга – дата и час на пристигане/регистрация, стая/апартамент, дата и час на отпътуване и други нормативно изискуеми данни;
 • Лични данни за лица ненавършили 18 години, чиито законен представител сте;
 • Данни, събирани при плащане, направено към нас – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга информация, събирана при обработване във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или чрез Пос-терминал на „Класман Ентърпрайсиз” ООД;
 • данни от профила Ви за достъп до онлайн – резервационната ни платформа – потребителско име, история на направените резервации и плащанията;
 • Дигитални данни – видеозаписи. Това са данните, събирани чрез системите за видеонаблюдение, използвани от „Класман Ентърпрайсиз“ ООД във всички обществено-достъпни места на хотелски комплекс „Лонгоза”, к.к Слънчев бряг (фоайе, рецепция, ресторант, входове и др.), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни/ платформата ни за онлайн резервация;
 • Данни във връзка с предявена рекламация по отношение на предоставяна от нас и ползвана от Вас туристическа услуга;
 • информация за вида и съдържанието на резервацията Ви, както и всяка друга информация, свързана с нея, включително електронна поща, писма, искания, молби, жалби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • Също така е възможно да обработваме при необходимост и следните специални категории, по-чувствителни данни за Вас:
 • Информация за Вашето здравословно състояние;
 • Информация за противоправни действия от Ваша страна.

3. Как събираме Вашите лични данни?
Ние събираме Вашите лични данни когато имаме нормативно задължение за това или когато доброволно сте ни я предоставили.
Основание за обработване и съхраняване на лични данни е изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на такъв договор.

4. Как ще използваме Вашите лични данни?
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

 • за изпълнение на нашия договор с Вас;
 • за спазване на законово задължение;
 • когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.

Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:

 • за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване на спешна медицинска помощ;
 • когато обработването е в обществен интерес.

5. Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни
Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси. Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

 • Предоставяне на информация на Министерство на вътрешните работи, компетентната община по местонахождение на хотела, Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълнение на задълженията ни като хотелиер, произтичащи от действащите нормативни актове в тази област;
 • Обработване на определени лични данни за спазване на законови задължения на дружеството по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна;
 • Обработване на данните Ви в издадени на ваше име фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им;
 • Извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни държавни органи;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд, с цел защита на законните си интереси, включително събиране на вземания от клиенти по съдебен ред;
 • Когато желаете да направим резервация и да я потвърдим ще предприемем необходимите действия за администрирането на тези услуга чрез идентифициране на клиента при: извършване, изменение и прекратяване на резервация, както и при предоставянето на туристически услуги по настаняване и изхранване, както и всички други услуги, предоставяни на място в хотела.
 • Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – на рецепция в Хотела чрез предоставяне на документ за самоличност, по телефон, на онлайн платформата ни чрез електронна форма за контакт, по електронна поща и др.;
 • Когато актуализираме Вашите лични данни или на информацията за услуги в Хотела по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
 • При обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби. Корекции на дължими суми по вече реализирани резервации по настаняване и изхранване при наличие на основание за това;
 • Когато използвате уебсайта на хотела и други резервациони канали , следва да вземете под внимание, че информацията се събира автоматично, като част от нея може да са лични данни. Това включва данни като лични данни, езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистри, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглеждащ или резервиращ), история на преглеждането, Booking ID на потребителя и вид преглеждани данни.
 • Когато използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете мнението си като гост след престоя ви. Това може да помогне на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което е най-подходящо за тях. Ако изпратите отзив като гост, той може да бъде публикуван в пространството, в уебсайта ни.
 • Когато Ви изпращаме персонализирани, интерактивни съобщения във връзка с изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на хотелската услуга или предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес и/или специални оферти от нас
 • Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас, може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.

За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.

6. Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване.
Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.

7. Промяна на целите
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

8. Как ще използваме чувствителните лични данни?
Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:

 • в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
 • за спазването на нашите задължения, съгласно законодателството;
 • когато обработването е в защита на обществен интерес.

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.

9. Необходимо ли ни е Вашето изрично съгласие?
Ние нямаме законово задължение да получим Вашето съгласие, когато обработваме чувствителни лични данни, за да изпълним задълженията си по силата на законодателството.
Въпреки това ние вярваме, че ще получим Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация.

10. Информация, свързана с присъди и нарушения
Ние можем да използваме информация, свързана с нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.

11.Споделяне на данните
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги (и други лица – дъщерни дружества).
Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
(Възможно е да изпращаме лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), но и в тези случаи можете да очаквате подобно ниво на защита на Вашите лични данни.)
Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.
Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, правни и ТРЗ услуги и други.

12. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?
Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

13. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите ллични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

14. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим законодателните изисквания.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политики и регламентиран в закон изтече.

15. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване Вашето задължение да ни уведомите за промяна
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка е личните Ви данни:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: длъжностно лице от „Класман Ентърпрайсиз“ ООД на тел: +359 56 82 55 11
При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

16. Право да оттеглите съгласието си
В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с длъжностно лице от „Класман Ентърпрайсиз“ ООД на тел: +359 56 82 55 11 . След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

17. Длъжностно лице по защита на данните
Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашата организация. Можете да се свържете с него на тел +359 56 82 55 11
Промени на това известие

Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.
Съгласявайки се с настоящата Политика за поверителност Вие изрично давате съгласието си да обработваме вашите лични данни.